Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

EMIR-el kapcsolatos információk

 

Tájékoztató az EMIR kockázatcsökkentési technikákról szóló szabályairól (PDF)

Tájékoztató a származtatott ügyletekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségről (PDF)

Megállapodás származtatott ügyletek kereskedési adattárhoz történő bejelentéséről (PDF)


Jogszabályi változás miatt Cége által kötött származtatott ügyleteket Cégének, mint Ügyfélnek, és az Erste Befektetési Zrt.-nek (továbbiakban Társaságunk), mint szolgáltatónak a megfelelő hatóságoknál jelentenie szükséges (648/2012/EU Rendelet alapján (EMIR)). Az előírások alapján 2014. február 12-ét követően a származtatott ügyletek megkötéséhez Cégének ún. LEI azonosítóval kell rendelkeznie, illetve ezen megkötött származtatott ügyletek vonatkozásában jelentéstételi kötelezettsége is keletkezik.

Ügyfeleinket segítendő, Társaságunk felkínálja a LEI azonosító beszerzésének ügyintézését, a költségek áthárítása mellett. Ehhez Önnek megbízást kell adnia a LEI azonosító beszerzésére, elfogadva annak költségét, melynek várható igénylési költségeiről a mindenkori Díjjegyzékünkben tájékozódhat. Ezt követően további éves fenntartási díj megfizetése szükséges az Ön részéről, melynek várható éves költsége 100 EUR + ÁFA*. (Ezen díjak Társaságunktól független ügyintézés esetén is fennállnak.)

Ügyfeleink részére kötelező érvényű jelentéstételt is, amennyiben Ügyfelünkként igényli, Társaságunk átvállalja a mellékelt Megállapodásban rögzített feltételekkel.

Amennyiben Ön szeretné megbízni Társaságunkat a LEI azonosító beszerzésével, a jelentéstétel átvállalásával, úgy kérjük a Megállapodást kitöltve, cégszerűen aláírva juttassa el Társaságunkhoz.

A jelentéstételi kötelezettség elmulasztásából származó felelősség Cégét terheli, LEI azonosító hiányában a származtatott ügyletekre vonatkozó megbízások felvételét Társaságunk megtagadhatja.

Amennyiben Ön már rendelkezik LEI azonosítóval, kérjük adja azt meg Társaságunknak a Megállapodás fejlécében, további teendője a LEI azonosító igénylése tekintetében nincs.

A jogszabályi változással valamint a LEI azonosítóval kapcsolatos információt a mellékelt Tájékoztató tartalmaz, amelyet itt is elérhet.

További felvilágosításért keresse Üzletkötőjét illetve Ügyfélszolgálatunkat (+36 1 235 5151).

Az ügyfelek javára nyilvántartott eszközök és pozíciók egyéni ügyfél elkülönítés esetén lehetséges védelmi szintek (EMIR 39. cikk (7) szerinti tájékoztatás)

1. KELER gyűjtőszámla esetén az ügyfélvagyon nincs a KELER-ben elkülönítve a szolgáltató többi ügyfelének vagyonától.
2. KELER nevesített alszámla nyitása lehetővé teszi az ügyfélvagyon KELER-ben történő elkülönítését a szolgáltató többi ügyfelének vagyonától. Ez segítheti egy felszámolási eljárás** során a tulajdonos azonosítását.
3. KELER nevesített értékpapír alszámlán történő együttes zárolás esetén a zárolás csak akkor szüntethető meg, ha ahhoz az ügyfél és a szolgáltató is hozzájárult. Ez segítheti egy felszámolási eljárás** során a tulajdonos és a vagyon mennyiség azonosítását.

* A LEI számok igénylésének költségeit Társaságunk ÁFÁ-val növelten forintban terheli be az Ön számláján, azzal, hogy a konverziónál a költségterhelés napján érvényes MNB árfolyammal kalkulálunk.

**A Tpt. 345.§ alapján:
(3) Központi értéktár felszámolása során az ügyfelek által központi értéktárnál letétbe helyezett értékpapír, az ügyfelek értékpapírszámláin, illetőleg értékpapír-letéti számláin nyilvántartott értékpapír nem képezi a felszámolási vagyon részét. A felszámolási eljárás során az ügyfél értékpapír-követelése helyébe lépő pénzkövetelés az eredeti értékpapír-követeléssel azonos módon kezelendő. Központi értéktár ellen indított felszámolási eljárás esetén nem tartozik központi értéktár felszámolási vagyonába a 338. §-ban meghatározott óvadék.
(4) Ha az ügyfelek tulajdonát képező, a (3) bekezdésben meghatározott ügyfélvagyon részben vagy egészben nem adható vissza az ügyfeleknek, akkor - a Cstv. 57. §-ában meghatározott kielégítési sorrendtől eltérően - a felszámolási költségek kielégítését követően központi értéktár vagyonából először ezen ügyfelek követelését kell kielégíteni.
A Bszt. 136.§ alapján:
(1) A befektetési vállalkozás felszámolása során
a) az ügyfél által a befektetési vállalkozásnál letétbe helyezett pénzügyi eszköz, illetve nyilvántartott pénzeszköz,
b) az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint
c) az árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz a befektetési vállalkozás, illetve az árutőzsdei szolgáltató bármely, az ügyfél javára vezetett számláján
nem képezi a felszámolási vagyon részét. Az eszközök kiadása iránt a befektetési vállalkozás - a felszámoló hozzájárulása mellett - a felszámolási eljárástól függetlenül, soron kívül intézkedik, ha az általa vezetett nyilvántartás és a befektetői követelések egyezősége alapján az ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó körülmény nem merül fel.
(2) Ha akár a nyilvántartások és a befektetői követelések egyezőségének hiánya miatt, akár egyéb akadályozó körülmény miatt nem lehet az összes ügyfél vonatkozásában egyidejűleg az (1) bekezdésnek megfelelően eljárni, úgy a felszámoló a pénzügyi eszközök és az árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszközök vonatkozásában a következőképpen jár el:
a) ha valamely pénzügyi eszköz vagy árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz tulajdonosa, letevője kétséget kizáróan, egyedileg azonosítható, úgy az eszközt kiadja a tulajdonosnak, illetve letevőnek,
b) az ügyfélnek az a) pontban előírtak szerint ki nem adható megbízói vagy letéti számlán található pénzügyi eszközöket vagy árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszközöket (a továbbiakban: eszköz) a felszámoló homogén csoportokba sorolja és az ügyfél részére a (3) bekezdés szerint megállapított kiadási arányoknak megfelelően adja ki,
c) ha az eszköz az a) és b) pontok alapján nem adható ki, akkor - a Cstv. 57. §-ában meghatározott kielégítési sorrendtől eltérően - a felszámolási költségek kielégítését követően a befektetési vállalkozás vagy az árutőzsdei szolgáltató vagyonából először ezen követelést kell a (3) bekezdésben foglaltak szerint kielégíteni.
(3) E § alkalmazásában homogén csoport a minden egyedi jellemzőjében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközökből, vagy a felszámolás kezdő időpontját követően annak helyébe lépő eszközökből álló csoport. A felszámoló a megbízói vagy letéti számlán található homogén csoportba tartozó eszközökre vonatkozó kiadási arányokat úgy állapítja meg, hogy biztosítva legyen a vitatott követelések kielégítése is. Ennek érdekében a felszámoló a homogén csoportból a vitatott követelésekre tartalékot képez.
(4) Ha akár a nyilvántartások és a befektetői követelések egyezőségének hiánya miatt, akár egyéb akadályozó körülmény miatt nem lehet az összes ügyfél vonatkozásában egyidejűleg az (1) bekezdésnek megfelelően eljárni, úgy a felszámoló a pénzeszközök vonatkozásában a következőképpen jár el:
a) kiadja a tulajdonosnak az elkülönített és egyedileg nevesített számlán, letéti alszámlán, ténylegesen rendelkezésre álló összeget,
b) az ügyfélnek az a) pontban előírtak szerint ki nem adható megbízói vagy letéti számlán található pénzeszközöket a felszámoló devizanemek szerinti csoportokba sorolja, és az ügyfél részére a (3) bekezdés szerint megállapított kiadási arányoknak megfelelően adja ki,
c) ha a pénzeszköz az a) és b) pontok alapján nem adható ki, - a Cstv. 57. §-ában meghatározott kielégítési sorrendtől eltérően - a felszámolási költségek kielégítését követően a befektetési vállalkozás vagy az árutőzsdei szolgáltató vagyonából először ezen követelést kell a (3) bekezdésben foglaltak szerint kiadni.