Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

fej: Adózásról

Adózásról

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a lent közöltek nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű, Társaságunk nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések alábbiaktól eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. A tájékoztató tartalma a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezésekre épül, az esetleges jövőbeni jogszabályváltozásokért és az azokból eredő károkért Társaságunk nem vállal felelősséget.

Az ügyfélre vonatkozó adózási szabályoknak való megfelelés minden esetben kizárólag az ügyfél felelőssége. Amennyiben további kérdése merülne fel, kérjük, vegye igénybe szakember (adótanácsadó) segítségét.

Az alábbi információkat utoljára 2017. január 3-án frissítettük.

1. Erste Traderen elérhető termékkör - Deviza, CFD, Futures, Részvény – adózása

1.1. Árfolyamváltozásból származó jövedelmek adózása

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül – az Szja tv. 67/A §-ban foglaltak szerint - a befektetési szolgáltatóval, vagy befektetési szolgáltató közreműködésével a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerint meghatározott - csereügyletnek nem minősülő - pénzügyi eszközre, árura kötött ügylet, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás keretében, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött, pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet, bármely esetben akkor, ha az megfelel az említett törvények ügyletre vonatkozó rendelkezéseinek, ide nem értve az olyan ügyletet, amelynek teljesítése a befektetési szolgáltatót megbízó, és/vagy az általa képviselt felek (a magánszemély, és/vagy vele akár közvetve is érdekközösségben lévő bármely személy) által meghatározott - a szokásos piaci értéktől eltérő - ár alkalmazásával történik, és

a) amely a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv ( Magyar Nemzeti Bank, továbbiakban: Felügyelet) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi,

b) amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval, vagy befektetési szolgáltató közreműködésével kötöttek, amely állammal Magyarországnak van kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és

ba) az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, és
bb) ha az adott állam nem EGT-állam, biztosított az említett felügyeleti hatóság és a Felügyelet közötti információcsere, és
bc) amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem után az adó mértéke 15 százalék.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek után ugyanúgy kell adózni, függetlenül attól, hogy azt magyar tőzsdén, forintban, vagy külföldi tőzsdén devizában végezte az adózó. Az adóbevallásban a megszerzett jövedelmet minden esetben forintban kell feltüntetni. A nyereség forintra váltását a tranzakció egyes lábainak dátumán érvényes, hivatalos MNB devizaárfolyamok használatával kell elvégezni.

Ha például 1db BMW részvényt vesz az adózó 10 euróért a frankfurti piac normál kereskedésében egy olyan napon, amikor az EURHUF hivatalos MNB keresztárfolyam 200 forint, majd eladja ugyanezt az 1 db BMW részvényt 20 euróért egy olyan napon, amikor az EURHUF hivatalos MNB keresztárfolyam 300 forint, akkor a forintban elért nyereséget a következőképpen kell kiszámolni:

1*20*300-1*10*200= 6000-2000=4000

Természetesen a tranzakció két lábához kapcsolható költségek itt is levonhatók a nyereségből, a devizában felmerült költségeket ugyanúgy a felmerülés napján érvényes hivatalos MNB árfolyammal kell konvertálni.

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletek esetében a kifizető nem vonja le az adót. Ügyfeleinknek maguknak kell bevallaniuk és megfizetniük, az adóévet követően, a kifizető által kiállított igazolás alapján.

1.2. Osztalékból származó jövedelem adózása

Az osztalékjövedelmet terhelő adót –az Szja. tv. 66§-ban foglaltak alapján a kifizető (ideértve a belföldi illetőségű hitelintézetet, befektetési szolgáltatót is, ha a magánszemély nála vezetett értékpapír (értékpapír-letéti) számláján elhelyezett értékpapírra tekintettel külföldről származó osztalékot (osztalékelőleget) fizet ki (ír jóvá), - a kifizetés időpontjában állapítja meg és az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint vallja be és fizeti meg.
Kifizető hiányában az adót a magánszemély az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában állapítja meg, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.
Az osztalékelőleget és annak adóját a kifizetés évéről szóló adóbevallásban tájékoztató adatként kell feltüntetni, a jóváhagyott kifizetett osztalékot, a levont, megfizetett adót az osztalékot megállapító beszámoló elfogadásának évéről szóló adóbevallásban - az osztalékelőlegből levont, megfizetett adót levont adóként figyelembe véve - kell bevallani.

2. Adókiegyenlítés

2008. január 1-jétől az Szja. törvény lehetőséget biztosít adókiegyenlítésre. Mindez azt jelenti, hogy a befektető az adóév és az azt megelőző két adóév viszonylatában az elszenvedett veszteségét szembeállíthatja ugyanezen időszakban elért nyereségével. Ez akként is történhet, hogy a korábban szerzett nyereségét csökkentheti a később elért veszteségével és visszaigényelheti ennek erejéig a befizetett adóját.

A nyereségek és veszteségek figyelembevétele 3 adóév viszonylatában, tehát ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknél az alábbiak szerint történhet:
A korábbi évek veszteségeit szembe lehet állítani a későbbi nyereséggel. Ezen kívül a korábbi évek nyereségeit is szembe lehet állítani a későbbi évek veszteségével. Ez pedig azt eredményezi, hogy az előző két évben befizetett tőzsdei/ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó árfolyam-nyereségadóból – a veszteség erejéig - visszaigényelhető a befizetett adó összege, a fennmaradó veszteség pedig 3 adóév tekintetében továbbgörgethető.

A 2009. december 31-ig tőzsdei ügyleten elért nyereséget, elszenvedett veszteséget a 2010-től ellenőrzött tőkepiaci ügyleteken elért nyereséggel/elszenvedett veszteséggel szembe lehet állítani.

 

Demo regisztráció 

et: Demo regisztrációs box - platformok

Kereskedés 10 000 000 Forint tõkével a devizapiacokon? Próbálja ki demo számlán kockázatok nélkül!

REGISZTRÁCIÓ

Erste Trader szakértő 

Kérdése van?

Kovács Norbert

Hívjon a 06 1 235 7563 telefonszámon, vagy
kérjen visszahívást!